Usługi

Usługi świadczone przez firmę są w dużej części merytorycznie powiązane z dostarczanymi systemami teleinformatycznymi, w szczególności produktami: HIS Eskulap, ERP Impuls EVO oraz BI – „Healthcare Business Intelligence”. Składają się na nie usługi:

  • w zakresie projektowania i dostaw środowisk ICT: klastry, wirtualizacja, środowiska operacyjne;
  • obejmujące dostawy aparatury medycznej: adaptacja pomieszczeń, podłączenie i konfiguracja, integracja z oprogramowaniem aplikacyjnym;
  • związane z projektowaniem i budową sieci LAN: okablowanie strukturalne, urządzenia aktywne, sieci WiFi, bezpieczeństwo;
  • wdrożeniowe: instalacja, konfiguracja, parametryzacja, migracja danych, usługi integracyjne;
  • instruktażowe: oprogramowanie aplikacyjne, środowiska operacyjne, bazy danych;
  • konsultingowe: analiza potrzeb, doradztwo organizacyjne, analizy zarządcze, identyfikacja słabych punktów;
  • serwisowe: nadzór autorski oraz serwis dostarczanego oprogramowania i infrastruktury.

Jak pokazują statystki dotyczące realizacji projektów IT w administracji publicznej, efekty takich przedsięwzięć nie napawają optymizmem. Jeżeli podobne badanie miałoby miejsce na rynku ochrony zdrowia, można domniemywać, że ilość projektów, w których  nie udało się osiągnąć stawianych im celów stanowiłaby większość. Tym bardziej istotne znaczenie ma fakt, że personel zatrudniony w firmie to w zdecydowanej większości pracownicy merytoryczni, wykonujący prace wdrożeniowe związane z uruchamianiem systemów informatycznych od wielu lat. Firma koncentruje swoje działania prawie wyłącznie na rynku zdrowotnym. Jego znajomość wraz z występującymi w nim anomaliami oraz zasadami funkcjonowania podmiotów leczniczych przekłada się na tempo oraz jakość realizowanych prac.

Kompetencje osób zaangażowanych w realizację usług mają potwierdzenie w posiadanych certyfikatach z metodyk zarządzania projektami (Prince2). Nie inaczej potwierdzone są uprawniania osób odpowiedzialnych za budowę  poszczególnych platform systemowych czy środowisk RDBMS. Wachlarz dostarczanych produktów i doświadczenia pozyskane we wdrożeniach projektów informatycznych w jednostkach różnej skali i specjalizacji pozwalają na konstruktywne wykorzystanie posiadanej wiedzy w nowych realizacjach. Wybierając partnera, z którym zwiążecie się Państwo na co najmniej kilka lat polecamy pamięci mądrą maksymę „interesy robią firmy, współpracują ludzie” !

W ostatnich miesiącach firma podjęła się także kompleksowego zarządzania środowiskami IT w podmiotach leczniczych. Pierwsze doświadczenia w tym obszarze są obiecujące i pozwalają przyjąć założenie, że usługi polegające na outsourceing-u IT zostaną niebawem wprowadzone do oferty firmy w pełnym zakresie.

TOP